Chứng Nhận Hoàn Thành Tại Hint Academy
Tạ Thành Doanh ( Học Viên Tóc )