Giáo viên ngành tóc

Tốt Nghiệp loại giỏi tại học viện Thảo Tây năm 2015

Hạng 5 cuộc thi Cây Kéo Vàng do Việt Nam tổ chức

Trở thành giảng viên chuyên nghiệp tại học viện Hint Academy năm 2018